20 Benefits of Chanting Lalitha Sahasranamam

“Lalitha Sahasranamam” is an ancient Hindu sacred text that holds special powers that can completely change the life of the reciter. This religious Hindu text is dedicated to Goddess Lalita Devi who is the incarnation of the supreme Goddess Shakti. It is said that chanting Lalitha Sahasranamam can bring wonders to the life of the reciter. This powerful mantra must be recited with clear devotion and dedication for amazing results. The mantra should be recited for at least consecutive three months to see the positive changes in your life in all aspects. The ideal day to start the routine of chanting this mantra is Friday which is considered the sacred day for Goddess Shakti. There are no specific timings to chant this mantra but it must be recited with clear intentions and feelings. Also, each word of the stotram must be chanted and pronounced correctly. There are numerous benefits of chanting this powerful mantra and some of them have been mentioned below. Let’s read further to know the details regarding the benefits of chanting Lalitha Sahasranamam.

Lalitha Sahasranamam

Sri Lalitha Sahasranamam Stotram

Asyashri lalita sahasranama stotramala mahamantrasya,vashinyadi vagdevata Rushayaha anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

DHYANAM

Sinduraruna vigraham, trinayanam, manikya mouli sphurathara nayaka shekharam, smitamukhim, aapina vakshoruham Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktothpalam bibhrathim Sowmyam ratna ghatastha raktacharanam Dhyayetparamambikam Arunam karuna tarangithakshim Dhruta paashankusha pushpabana chapam Animadi bhiravrutam mayukhaihi ahamithyeva vibhavaye, bhavanim Dhyayetpadmasanastham vikasita Vadanaam padmapatrayathakshim Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varamgim Sarvalankara yuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree vidyam shantamurthim sakala suranutam Sarvasampatpradathrim Sakunkuma vilepana malikachunbi kasturikam Samamdahasi tekshenam sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya bhushojwalam Japakusuma bhasuram japavidhao smaramyabhikam

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita manikya makuta kara janudvaya virajita – 17

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee – 23

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29

Vishukra pranaharana varahi viryanandita kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava – 33

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja – 34

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara kulamrutaikarasika kulasanketapaline – 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini akula samayantasdha samayachara tatpara – 37

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini – 41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana shatodari shantimati niradhara niranjana – 43

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53

Maharupa mahapujya mahapataka nashini mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana mahayaga kramaradya mahabhairava pujita – 56

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini mahakamesha mahishi mahatripurasundari – 57

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei mahachatushashtikoti yogini ganasevita – 58

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara – 59

Charachara jagannadha chakraraja niketana parvati padmanayana padmarga samaprabha – 60

Panchapretasanasina panchabramha svarupini chinmaei paramananda vigynanaghanarupini – 61

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika – 62

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita prushtikartri bramharupa goptri govindarupini – 63

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari sadashivanugrahada panchakrutya parayana – 64

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini padmasana bhagavati padmanabha sahedari – 65

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat – 66

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada – 67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika – 68

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari anbika nadi nidhana paribramhendra sevita – 69

Narayani nadarupa namarupa vivarjita hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita – 70

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala – 71

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata – 72

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya kalyani jagatikanda karunarasasagara – 73

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya varada vamanayana varunimadavihvala – 74

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini – 75

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita – 76

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini – 77

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika – 78

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha – 79

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih – 80

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika – 81

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita – 82

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata – 83

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita shadanga devata yukta shadgunya paripurita – 84

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini – 85

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini – 86

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini mahakameshanayana kumudahlada kaomudi – 87

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari – 88

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita aprameya svaprakasha manovachamagochara – 89

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita – 90

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita nisima mahima nitya-yaovana madashalini – 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya – 92

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita – 93

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih shanti spastimati mantirnandini vignanashini – 94

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini malini hansini mata malayachala vasini – 95

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini – 96

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini – 97

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana khatvangadi praharana vadanaika samanvita – 98

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari – 99

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita – 100

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya mahavirendra varada rakinyanba svarupini – 101

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta – 102

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini – 103

Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita – 104

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini – 105

Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita ankushadi praharana varadadi nishevita – 106

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana – 107

Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita haridranai karasika hakinirupa dharini – 108

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi – 109

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama – 110

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka – 111

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini – 112

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini katyayani kalahantri kamalaksha nishevita – 113

Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini – 114

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini – 115

arashaktih paranishta pragynana ghanarupini madhvipanalasa matta matrukavarna rupini – 116

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini – 117

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita shree shodashaksharividya trikuta kamakotika – 118

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha – 119

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini – 120

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh – 121

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita – 122

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini sachamara ramavani savyadakshini sevita – 123

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih anekakoti bramhanda janani divyavigraha – 124

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari – 125

Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita – 126

Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha – 127

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala – 128

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita yogini yogada yogya yoganandayugandhara – 129

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini sarvadhara supratishta sadasadrupadharini – 130

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita – 131

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya – 132

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih – 133

Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita – 134

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala – 135

Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari sarvardhadatri savitri sachidananda rupini – 136

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini – 137

Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini – 138

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya – 139

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini – 140

Chitkala nandakalika premarupa prinankari namaparayana prita nandivida nateshvari – 141

Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita – 142

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha – 143

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika – 144

Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani aparna chanidika chandamundasura nishudini – 145

Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika – 146

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata – 147

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya hamati merunilaya mandara kusumapriya – 148

Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi pratyagrupa parakasha pranada pranarupini – 149

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh tripureshi jayatsena nistraigunya parapara – 150

Satyagynananandarupa samarsya parayana kapardini kalamala kamadhukamarupini – 151

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana – 152

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara pashahasta pashahantri paramantra vibhedini – 153

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati – 154

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti – 155

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh – 156

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini – 157

Chandasara shastrasara mantrasara talodari udarakirti rudhamavaibhava varnarupini – 158

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika – 159

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha – 160

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita kanatkanakatatanka lilavigrahadharini – 161

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha – 162

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih – 163

Sansara pankanirmagna samudharana sandita yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini – 164

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini – 165

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini ayoniryoninilaya kulasdha kularupini – 166

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana – 167

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini samagana priya saomya sadashiva kutunbini – 168

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita – 169

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya sadodita sadatushta tarunadityapatala – 170

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini – 171

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava manasvini manavati maheshi mangalakrutih – 172

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini pragalbha paramodara paramoda manomaei – 173

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini – 174

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini – 175

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini lokatita gunatita sarvatita shamatmika – 176

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini sumangali sukhakari suveshadya suvasini – 177

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa bindutarpana santushta purvaja tripuranbika – 178

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini – 179

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini – 180

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika – 181

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari – 182

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh – 183

Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam

 

1. Helps in all achievements

Different types of people have different types of goals in life. Some people want to get successful in terms of business and career, some want to achieve their various financial goals, some want to be successful in life, some want to get married to the love of their life, etc. So, a person can have multiple goals and targets in life. Chanting this powerful mantra helps to achieve all these goals and attracts positivity in all terms. It also to helps to form a strong control over your mind by focusing on good things. It helps the reciter to stay positive and strong throughout life and also helps in choosing the right paths in life. It attracts the blissful things in life. When your start following a routine of chanting this powerful mantra, it helps to achieve all forms of goals and targets. By this, the person would be successful in all terms and aspects of life. The mantra should be recited 108 times regularly to attract all the good things in life. It makes the person optimistic and realistic which helps to achieve all the targets of life. It also helps the person to accept criticism and move on with good intentions in life. It makes the person healthy not only physically but mentally too. It helps to overcome the various challenges and difficulties of life with optimistic behavior and growth. Different types of people suffer from different types of difficult situations in life. Failed relationships, failed marriages, divorces, failed careers, financial issues, health issues, etc. are some of the most common difficulties of life. Chanting this powerful mantra with clear devotion and dedication helps to bring several positive changes in life.

2. Mental and physical health stability

Good mental health means that the person is free from various types of stresses and anxieties that cause issues in life. The mind of a person is free from unwanted and toxic thoughts. A person is said to be mentally healthy if she/he has full control over her thoughts and is able to think before speaking to anyone. With the difficult situations of life, a person becomes hopeless and stressed. During this time, reciting the Vedic mantras and following the path of spirituality can help the person to improve mental health. If you are mentally healthy, your physical health automatically improves and you are able to focus on good things in life. If you are free from various toxic and unwanted thoughts, your mental health will improve and it will automatically improve your physical health. Thus, it is very important to recite the mantra with pure devotion and dedication to stay healthy both in terms of mental and physical health. It makes the person positive and motivates them to perform good deeds in life. Thus, reciting a mantra can completely change your life in a positive way.

3. Performing good deeds

Generally, good deeds are the ones that are performed for the betterment of someone without any expectation or favor in return. Regular praying and chanting the mantras of Devi maa help to perform good deeds in life for the betterment of society. There are people in this world who are so obsessed with themselves that they don’t care about the feelings and emotions of the other person. To fulfill their own selfish nature and demands, they don’t hesitate to create sins in the world by hurting others. But you can overcome all this by regularly praying to Goddess Lalita Devi who is the incarnation of Shakti. She holds the immense powers and energies to completely change your life in a very good way. It helps to attract all the good things in life that are regular for betterment and growth. It also helps to overcome your past sins and bad deeds that act as an obstacle for your to achieve your goals and desires. So, the mantras of Devi maa should be recited with pure devotion and concentration of the person.

4. Happiness and joy

It helps to become joyful, happy, and content during all ups and downs of life. Each word of this mantra holds magical powers that can completely change your life in a positive way. It helps to manifest a life of enjoyment, happiness, growth, and development. It helps to get rid of all sorts of toxic and negative thoughts from your both conscious and subconscious mind. It gives you the right direction and shows the path to be followed to be successful in all endeavors of life.  This powerful mantra also increases your knowledge and wisdom and results in the overall growth and development of a person. It provides the inner strength to face all the difficult situations of life. Once you start following the routine of chanting this mantra, both your mind and soul get rid of unwanted thoughts, sins, emotional loss, and pain. It helps to achieve spiritual enlightenment and growth. It gives your mind the true meaning of life and helps to focus on good things in life that result in overall growth and development. It helps to person to clear off all the bad karma and sins and focus on good things in life. It helps the person not to get involved in unwanted and illegal activities. It motivates to work for the welfare of society and perform charities. Regular chanting of this mantra brings several positive changes in life that can completely transform your life. It also provides a layer of protection from various unwanted and negative things.

5. A layer of protection

Chanting “Lalitha Sahasranamam” helps to form a layer of protection around the reciter. It helps to ward off evil spirits and evil eyes. Not only this but it also helps to overcome the obstacles in various relationships with family and friends. It helps to maintain peace and harmony both at your workplace and at home. You can successfully be able to overcome your enemies and various difficulties of life. One of the most basic rules of this powerful mantra is that it must be chanted with pure devotion and dedication to seek guidance and protection from Devi maa. The best day to chant this mantra is Fridays which is considered very auspicious for performing rituals and prayers to Devi maa. It helps to get rid of your all sins and follow the path of spirituality. By following the path of spirituality, a person would be able to focus on good things in life and can become a better version of themselves. Not only this but chanting this mantra with pure devotion can also help to overcome your various health issues and disorders.

6. Saves from black magic

This powerful mantra of Devi maa also helps the reciter from black magic and evil spirits. Black magic is a supernatural power used for evil purposes like harming someone physically, mentally, financially, emotionally, etc. It is called dark magic that can cause harm to the person for whom it is performed. In this world, there are several people who follow the practice of performing black magic for several reasons. Sometimes, your loved one also performs such kind of acts by acting innocent in front of you but actually, they are your frenemies. There could be several reasons why people perform black magic but some of these reasons are revenge, jealousy, insecurities, traumas, etc. But you can remain protected from all these evil things and acts by reciting this powerful mantra of Devi maa on daily basis. The routine of chanting this mantra should begin on Friday as it is considered the auspicious day for the prayers for Devi maa. The mantra must be chanted with pure heart and dedication to enjoy the maximum benefit.

7. Ensures good wealth

According to several historical facts, it is believed that chanting this mantra of Devi maa for regular six months helps to ensure good financial gain for the reciter. It helps to open up various opportunities and ways for the overall growth and development of the person. It helps to find several ways for earning a good amount of money. This mantra must be chanted with pure devotion and dedication for overall good results. This powerful mantra is dedicated to Lalita Devi who is the incarnation of Shakti. It is believed that regular praying to the divine goddess can help you to grow well in all aspects of life. It brings peace and prosperity that can completely change your entire life. The mantra should be chanted regularly for consecutive six months starting from Fridays as it is considered very auspicious for the divine mother. Not only this but regular chanting can also help to form a layer of protection in all endeavors of life.

8. Curing various diseases and disorders

Praying to Goddess Lalita Devi can help to cure various diseases and disorders. It helps to create such a positive aura around the reciter and their loved one that no harmful diseases or disorders can harm you in any way. If you are already suffering from a health issue, praying to Devi maa can help to cure your health issue. It helps to take good care of your health and ensures that the person follows a good routine that will help him/her both physically and mentally form. There have been several historical facts and stories where several fatal diseases and disorders of a person have vanished by just praying to Devi maa. The divine mother ensures that her children take good care of their health and live happy and successful life. All this can be achieved if prayers and chantings are made to the divine goddess for overall growth and development. Praying or chanting the mantras doesn’t mean that the reciter should not consume his/her medicines on time or take a regular good diet but it ensures the person follows the right routine and then pray with pure heart and devotion.

9. Creates a positive environment

A positive environment of a person is very important for overall growth and development. If a person has a positive mindset, he/she will automatically attract good things in life. A positive aura is only created if your both conscious and subconscious mind is free from various unwanted, toxic, and negative thoughts. If your mind is full of negative thoughts, it will only be going to attract bad and negative things in life. Regular praying and chanting the mantras of Devi maa help to form a layer of protection and a positive environment surrounding the person. It helps to work on your weaknesses and gives your the power to face the various challenges of life. It helps to clear off your mind from various negative and toxic thoughts that cause issues in overall growth and development. Not only this but it also helps the person to form good habits and good routines to be successful in all spheres of life. It also helps to attract good people in life that automatically helps to bring out the best in you. So, the mantras of Devi maa must be chanted with pure devotion and dedication.

10. Sharpens your intellectual powers

An intellectual person is one who knows how, when, and what to say and reacts in a way. He/she knows the sensible way of handling things and doesn’t act in a dumb way. You can improve your intellectual capabilities by praying to Devi maa on regular occasions and with pure devotion and dedication. It helps to clear off your mind from various toxic and unwanted thoughts that act as hindrances to bringing positivity to your life. Not only this but it also improves the focus and concentration power of the reciter and can bring wonders to the life of students. Children who are unable to focus on their studies and careers should chant this mantra with pure devotion and dedication to bring all the positive and good changes in their lives. It also helps to create a positive aura for overall growth and development. It makes the person sensible and happy in all aspects and forms. Thus, praying to Lalita Devi maa can help to bring all good changes and positivity to your life.

11. Improves the concentration power

The Hindu Vedic mantras are said to bring a lot of positive changes in the life of the reciter. These mantras help to create a positive aura by creating the sounds and vibrations that soothe your mind and soul. It helps to make the person more potential to attract all the good things in life by removing unwanted and toxic thoughts from their minds. It helps to get rid of various unwanted negative thoughts that act as an obstacle to overall happiness and growth. Not only this but regular chanting of the powerful mantras of Devi maa can help to improve your concentration powers. Million and billions of students have gained the habit of improving their concentration by regularly chanting the mantras of Devi maa. It has helped them to improve their focus and concentration on their studies to crack different exams and difficulties. Not only this but it also creates positivity and awareness in people. It helps to take the right decision at the right time. So, it improves your thought process and helps to attract good things in life. It also makes the person cheerful by helping them to overcome the issue of overthinking and mood swings. It also relaxes the reciter and helps to overcome various mental health issues like anxiety disorders, mood swings, panic attacks, OCD, etc. So, the mantra should be recited with pure devotion and dedication for maximum positive results.

12. Cure for impotency

An impotent person is one who has a problem getting an erection for sexual pleasure. In today’s world, this has become one of the major health issues among youngsters due to bad habits and bad lifestyles. Such health issue causes a lot of problems in having children and ultimately results in failed relationships and failed marriages. So, it is very important to get over this problem to enjoy your family life. In medical science, there are several ways to get over this health issue but according to several historical spiritual facts, praying to Goddess Lalita Devi can help to overcome this problem very easily. It is believed that consuming the oil or ghee that is kept while praying to the divine goddess can help the person overcome the issue of impotence and can help to live a happy and successful life. Not only this but praying to the divine goddess also helps to overcome other health issues and diseases. So, the mantras of the divine goddess must be chanted with pure devotion and dedication to get the maximum positive results.

13. Harmony and peace in family life

In today’s world, there exist a lot of tension among family members. People are fighting over issues of property, money, and understanding, due to a lack of harmony, etc. They have failed to understand the real value of relationships, respect, and bonds in society. For a happy family life, it is very important to have a harmonious relationship with your loved ones. It can be fulfilled if you follow the path of spirituality by praying to Goddess Lalita Devi on regular basis. Praying to her means chanting some of the most powerful mantras that help to bring several positive changes in your life. For following this, the reciter will try to understand the real value of relationships and bonds with loved ones. He/she will be able to give respect and love to the family for overall happiness and prosperity. This powerful mantra helps to overcome the disputes among the family members that cause issues for a happy life. Thus, the mantra must be chanted with pure devotion and concentration for maximum positive results in all aspects of life.

14. Overcomes poverty

This magical mantra of Goddess Lalita helps to overcome the issue of poverty by helping us to avail the of different opportunities and facilities in life. It helps us to make us capable to make use of various opportunities that life gives us to completely change our life. Chating this mantra with pure devotion and dedication can completely change your life. The person becomes sensible in life to take the various major decisions of life. It helps to make our minds sharp and intellectual. it helps to open up various opportunities to earn more income in life. Not only this but regular chanting of this mantra helps the person to earn a lot of respect and goodwill in society. It also creates a harmonious and good relationship between various family members so that all can work together to achieve the various goals of life. Such goals can be both personal and professional. Thus, this mantra must be chanted with pure devotion and dedication to completely change your life in a positive way.

15. Seeking the divine blessings

Chanting the mantras of Goddess Lalitha helps to create a lot of positive changes in life. It helps to seek the divine blessings of the powerful goddess that holds the capability to completely change your life in a very positive way. The mantra holds such powers that can help you to get rid of various unwanted negative and toxic thoughts. It helps to completely change your life. It helps to get rid of various negativity and negative people that act as obstacles in the overall growth and development of a person. The mantra must be recited with pure devotion and dedication to get the maximum positive results. It is believed that reading Lalitha Sahasranamam is earned due to the good karmas and deeds of a person and whenever a person pays tribute and prays to the divine goddess, he/she holds a very special place in the divine world. It helps to clear our minds of various toxic and negative thoughts that can cause issues in our growth and development. So, this is one of the magical mantras of Hindu Vedic culture and must be recited with pure devotion and dedication.

16. Opens up all the chakras

It is believed that if the chakras of your body are blocked then you won’t be able to attract the good things in life. The blockages in your chakras result in causing several health issues and problems. The various organs of your body stop working if the chakras are blocked and causing several health issues. So, it is very important to open up all these blockages to allow the flow of energies in your both mind and body. Medication and chanting the mantras help to heal your both mind and body and help to attract all the good things in life. It helps to open up all the chakras that ensure the flow of positive energies. It helps to form coordination among all the organs for the mental and physical fitness of the person. So, for all these amazing benefits, the mantras must be chanted with pure intentions and dedication. This powerful mantra of Devi Maa helps to attract all the good things in life by helping the reciter to open up all the chakras.

17. Leads to spiritual enlightenment

The path of spirituality and spiritual awakening gives a person a feeling of joy, happiness, enjoyment, fame, and many more. It helps to overcome negativity and ego and helps to attract the good things in life. It increases knowledge and wisdom and ultimately helps to achieve all the goals of life. It helps to overcome your past traumas and results in healing. It improves your emotional state and also helps to build a strong immune system. Various forms of diseases and infections also get rid of by chanting this powerful mantra. Not only this but it also helps to overcome these endless cycles of life and death. By following the path of spirituality, the person gets rid of various unwanted things like negative thoughts, toxic people, bad luck, etc. So, this powerful mantra should be recited with pure devotion and dedication. It must be recited 108 times a single day to attract all the good things in life. This powerful mantra helps to seek the divine blessings of the divine Devi Maa for overall growth and development.

18. One of the most powerful mantras

The Lalitha Sahasranamam is considered one of the most powerful and meaningful mantras in Hindu culture that holds a very special and meaningful place in the world of Hindu Vedic cultures. It helps to get rid of various negativities and unwanted thoughts and creates a positive aura that helps to attract the good things in life. It helps to seek the divine blessings of the divine goddess who is called the avatar of Shakti. Chanting this mantra regularly with pure devotion and dedication can completely change your life by helping to overcome various difficulties and negativities. It is believed that the reciter must have done some good karmas in previous birth that he/she got the opportunity to chant this mantra in the current birth. This powerful mantra helps to clear off your mind from various unwanted and negative thoughts and helps to attract all the good things and opportunities for overall growth and development. It helps to form a layer of protection against all the black and evil forces that can cause harm to you and your life in different forms. It creates the divine aura that helps to attract good things and good opportunities in life. Not only this but regular chanting of this mantra also helps to get over the health issues that can cause disturbances in your life. So, this mantra must be recited with pure devotion and dedication.

19. Helps to feel the presence of divine energies

It is believed that worshipping the goddess helps to feel his presence and brings positivity to life. Paying regard and performing prayers to the goddess is said to bring several positive changes in life so that you can attract all the good things for your overall growth and development. It helps to person to clear off all the bad karma and sins and focus on good things in life. It helps the person not to get involved in unwanted and illegal activities. It motivates to work for the welfare of society and perform charities. Regular chanting of this mantra brings several positive changes in life that can completely transform your life. It also provides a layer of protection from various unwanted and negative things. Chanting this mantra on regular basis with clear intentions helps to feel the presence of the goddess. This powerful mantra helps to overcome the disputes among the family members that cause issues for a happy life. Thus, the mantra must be chanted with pure devotion and concentration for maximum positive results in all aspects of life. t gives your mind the true meaning of life and helps to focus on good things in life that result in overall growth and development. It helps to person to clear off all the bad karma and sins and focus on good things in life. It helps the person not to get involved in unwanted and illegal activities. It motivates to work for the welfare of society and perform charities. Regular chanting of this mantra brings several positive changes in life that can completely transform your life. It also provides a layer of protection from various unwanted and negative things.

20. Improving the relationships

Chanting this powerful mantra of the divine mother helps to improve our various relationships with our near and dear ones. It helps to create a positive aura that automatically attracts all the good things in life. It helps to resolve all the issues and conflicts and creates harmony among the various family members and friends. Not only this but it also helps to create a strong bond with your lover or partner that helps in the overall growth and development of your bond. If you are single and looking for a positive change in your life in terms of relationships then chanting this powerful mantra helps you to attract a good and suitable partner in your life that can entirely change your life in a positive way. So, for all the amazing benefits, the mantra must be recited with pure intentions and dedication.

Add Comment